Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Článek I

Platnost

  1. Tyto „Všeobecné dodací podmínky“ (dále jen podmínky) se považují za součást každé kupní smlouvy, kterou společnost Böhm–extruplast prodává zboží (dále jen „relevantní smlouva“ a „prodávající“).
  2. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., pokud ve všeobecných obchodních a platebních podmínkách není stanoveno jinak.
  3. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé straně vzniklou škodu.
  4. Každá relevantní smlouva se stává pro zúčastněné strany závaznou okamžikem, kdy prodávající vyrozumí kupujícího o akceptaci jeho objednávky (a to včetně termínu dodávky, způsobu přepravy a balení a nákladů s tím spojených, pojištění atd.), resp. na základě objednávky prodávající přímo plní kupujícímu.

Číst dál:  Všeobecné obchodní a platební podmínky