Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Článek I

Platnost

 1. Tyto „Všeobecné dodací podmínky“ (dále jen podmínky) se považují za součást každé kupní smlouvy, kterou společnost Böhm–extruplast prodává zboží (dále jen „relevantní smlouva“ a „prodávající“).
 2. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., pokud ve všeobecných obchodních a platebních podmínkách není stanoveno jinak.
 3. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé straně vzniklou škodu.
 4. Každá relevantní smlouva se stává pro zúčastněné strany závaznou okamžikem, kdy prodávající vyrozumí kupujícího o akceptaci jeho objednávky (a to včetně termínu dodávky, způsobu přepravy a balení a nákladů s tím spojených, pojištění atd.), resp. na základě objednávky prodávající přímo plní kupujícímu.

Článek II.

Specifikace dodávky přepravní dispozice

 1. Kupující je povinen předat prodávajícímu včas všechny specifikace týkající se sortimentu, způsobu balení a označení zboží. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty včas a řádně, je prodávající oprávněn splnit smlouvu způsobem obvyklým mezi smluvními stranami, případně způsobem odpovídajícím běžné obchodní praxi s ohledem na povahu zboží, jeho množství a dobu plnění.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vzniknou předáním chybných či neúplných údajů týkajících se přepravy, balení či jiných dispozic, které kupující prodávajícímu sdělí.

Článek III.

Doba plnění

 1. Prodávající je oprávněn plnit též před dobou stanovenou ve smlouvě a kupující není oprávněn v takovém případě zboží odmítnout. Prodávající je oprávněn plnit dodávky i formou dílčích dodávek. Je-li splnění dodávky vázáno na úkon ze strany kupujícího a jeho součinnost, je prodávající povinen plnit smlouvu až poté, kdy kupující splní dohodnuté podmínky nebo poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek IV.

Přechod nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva

 1. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věcí přechází na kupujícího předáním zboží adresovaného kupujícímu prvnímu dopravci, jinak v době, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě, že k úhradě kupní ceny dojde před předáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy mu bude umožněno se zbožím nakládat.
 3. Zboží bude pojištěno na výslovné přání kupujícího, a to na jeho náklady.

Článek V.

Cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
 2. Bylo-li dohodnuto zajištění závazků pro zaplacení kupní ceny, může prodávající odepřít dodání zboží do doby než bude zajištění patřičně prokázáno.
 3. V případě zavedení či změny dovozní přirážky, cla či jiného tarifního opatření ovlivňujícího kalkulaci ceny, bude kupní cena zvýšena v návaznosti na provedené změny. Totéž platí pro případný rozdíl v hodnotě tuzemské a zahraniční faktury vzniklý ke dni jejich splatnosti z důvodů změny devizového kurzu. Rozdíl ve výši kupní ceny je kupující povinen uhradit do 14 dnů od provedeného vyúčtování.
 4. Ceny jsou nezávazné a vycházejí ze současných nákladových faktorů. Pokud došlo ke změně stavu cenových skupin, např. zvýšením cen surovin, energie nebo mezd, vyhrazuje si prodávající právo upravit kupní cenu v návaznosti na tyto změny. Pokud kupující do tří dnů ode dne oznámení změny kupní ceny nepodá prodávajícímu jinou zprávu, platí, že se změnou kupní ceny souhlasí.
 5. Pokud nebyl v jednotlivých případech způsob placení dohodnut jinak, platí při úhradě do 10 dnů 2% skonto, počítáno z hodnoty zboží pokud v cenách prodávajícího nejsou uvedeny jiné programové platební podmínky. Dané skonto je poskytováno pouze za podmínky, že kupující zcela splnil veškeré platební závazky z předchozích dodávek. Skonto se nevztahuje na příslušnou cenu nářadí a na zakázky s hodnotou zboží netto nižší než 2.000,- Kč.
 6. Směnky a šeky mohou být přijaty namísto platby, přičemž prodávající neručí za včasnou prezentaci a vznesení protestu. V případě přijetí směnky je kupující povinen uhradit i diskontní výlohy bank. Prodávající přijme směnku s výhradou práva kdykoliv vrátit a vyžádat platbu v hotovosti. Při přijetí směnky není poskytnuto skonto.
 7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nezávisle na převzetí zboží a případně reklamaci. Kompenzace vzájemných nároků smluvních stran a nadržování platby či zboží z důvodu jakýchkoli nároků kupujícího jsou vyloučeny.
 8. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu náklady, které mu jeho odstoupením od smlouvy vznikly.

10. Reklamace z důvodu vadné dodávky, nedodání zboží, porušení smlouvy či jiného právního důvodu, budou vyřizovány pouze formou náhradní dodávky nebo dodatečné opravy podle volby prodávajícího, a to za stejných podmínek platných pro původní dodávku. Kupující může na prodávajícím uplatňovat náhradu vzniklé škody do výše kupní ceny reklamovaného zboží.

Článek VI.

Prověřování plnění reklamace

 1. Kupující je povinen během 24 hodin od příchodu zboží do místa určení odeslat prodávajícímu oznámení o převzetí zboží, které obsahuje obchodní jméno příjemce, datum převzetí, množství, číslo dopravního prostředku, číslo nákladního listu a obchodní jméno dopravce.
 2. Kupující je dále povinen po příchodu zboží do místa určení zjistit stav zboží a jeho množství. Množstevní vady je povinen reklamovat písemně do 48 hodin od příchodu zboží. Přepočítání zásilky musí být provedeno za účasti dopravce. Jakostní vady zjistitelně při zachování řádné odborné péče již při přejímce zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně do 48 hodin od příchodu zboží do místa určení.
 3. Ostatní vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od příchodu zboží do místa určení.
 4. Kupující je povinen doložit reklamaci patřičnými doklady tak, aby prodávající mohl vady dodávky řádně a včas uplatnit v zahraničí, u dopravce, pojišťovny či jiného orgánu. Doklady o skrytých vadách je povinen předložit do 15-ti dnů od ohlášení reklamace, vady množství je vždy povinen doložit nákladním listem, reklamačním listem, potvrzením řidiče vozidla, případně komerčním zápisem.

Článek VII.

Další ujednání

 1. Obalový materiál je během 14-ti dnů prost dovozného a musí být vrácen prodávajícímu v použitelném stavu. Kartony a vnitřní balení se nevrací. Pokud je dodáván standardní výrobek ve standardním kartónovém balení, kartony se neúčtují. Speciální balení zboží (např. kartony, bedny, bednění, apod.) může být použito pokud to dle úvahy prodávajícího bude nezbytné nebo žádoucí. Při speciálním balení bude prodávající kupujícímu účtovat cenu balení ve výši vlastních nákladů, přičemž 2/3 z těchto nákladů budou zpětně uhrazeny po vrácení speciálního obalového materiálu.
 2. Uživatelsko-technické poradenství firmy Böhm - extruplast, ať písemné či ústní je nezávazné – i ve vztahu eventuálním ochranným právům třetích osob – a neosvobozuje kupující od vlastní kontroly výrobků prodávajícího z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Ručení je v každém případě možné ve stejném rozsahu jako při nedostatcích v kvalitě.
 3. Všechny zakázky přijaté na veletrzích a obchodních cestách stejně jako zakázky přijaté obchodními cestujícími a zástupci firmy Böhm – extruplast vstupují v platnost teprve jejich potvrzením.
 4. Kupující se zavazuje prodávajícímu, který v tomto případě jedná za sebe za společnosti za něj napojené, za členy svých orgánů, pracovníky a zmocněnce, že v plném rozsahu nahradí každému z nich to, o co byl zkrácen v důsledku odpovědnosti, ztrát, škod, nákladů, poplatků, výloh (včetně veškerých vynaložených nákladů za právní služby a výloh s nimi spojených), sporů, řízení, uplatněných nároků a vznesených požadavků, pokud se dané osoby týkaly a pokud vyplývají přímo nebo nepřímo z porušení některé z povinností kupujícího z relevantní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nebo s takovým porušením souvisí.
 5. Informace a rady předané kupujícímu prodávajícím, ať byly provedeny písemně či ústně a ať jsou jakéhokoli charakteru, jsou určeny výlučně pro využití kupujícím a nemohou být předány či jinak zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, to neplatí v rozsahu, v jakém jsou tyto informace veřejně známy, pokud se ve veřejnou známost nedostaly v důsledku porušení těchto Podmínek, dále to neplatí pro informace, které je nutno sdělit podle právních předpisů.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek kupujícím nebo při vzniku okolnosti, které by mohly snížit kreditní důvěryhodnost kupujícího. Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitou splatnost všech pohledávek prodávajícího bez ohledu na splatnost eventuálně přijatých směnek. Prodávající je při odstoupení od smlouvy oprávněn k dokončení zahájené dodávky jedině v případě, že kupující zaplatí prodávajícímu zálohu nebo mu poskytne jiné záruky.
 2. Kupující není oprávněn svá smluvní práva bez výslovného souhlasu prodávajícího převést na třetí osobu.
 3. Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Vzorky a modely poskytují nezávazné rámcové údaje. Veškeré smlouvy se stávají platným písemným souhlasem obou smluvních stran.
 4. Tyto podmínky a každá relevantní smlouva se řídí právem České republiky a musí být vykládány v souladu s ním.
 5. Ve prospěch prodávajícího se kupující podřizuje pravomoci soudů České republiky a souhlasí s tím, aby soudy České republiky byly oprávněny rozhodnout o jakémkoliv nároku či sporu z kterékoliv relevantní smlouvy, a aby jejich rozhodnutí bylo považováno za závazné, konečné a vykonatelné soudy v jiných zemích, prodávajícího obrátit se na jiné soudy, je-li založena jejich pravomoc, tím není dotčeno.